Betaling

 • De zorginstelling brengt achteraf de gewerkte uren in rekening.
 • De factuur bevat een specificatie van de gedeclareerde uren.
 • De afgesproken uurtarieven staan in de zorgovereenkomst.
 • CliŽnten houden zelf de administratie bij en worden indien gewenst geholpen door een medewerker van Top Thuiszorg.
 • CliŽnten hebben het PGB zelf in beheer.

Werkwijze

 • Elke cliŽnt heeft een vast eigen team. Bij ziekte van een medewerker zal er waargenomen worden door een andere medewerker van het team.
 • Indien er een nieuwe medewerker wordt toegevoegd aan het team, zal deze de eerste keer begeleid worden.
 • Indien blijkt dat de cliŽnt en de medewerker niet op dezelfde lijn zitten, zal de medewerker worden vervangen.
 • Er worden vaste tijden afgesproken voor de zorg, indien door omstandigheden dit aangepast dient te worden zal dit in overleg gaan met de cliŽnt.
 • U kunt altijd direct contact opnemen met Top Thuiszorg via tel.nr 06-52022639.
 • Indien er calamiteiten zijn is Top Thuiszorg 24 uur per dag bereikbaar.
 • Top Thuiszorg werkt met een AVG sinds mei 2018, voor de privacywetgeving

Opzegtermijn

 • De budgethouder mag tussentijds de overeenkomst opzeggen, er geldt een opzegtermijn van 1 maand, maar in goed overleg kan de overeenkomst ook zonder opzegtermijn worden beŽindigd.
 • Om misverstanden te voorkomen is het aan te raden om schriftelijk op te zeggen, onder vermelding van de reden.
 • De zorginstelling mag de overeenkomst alleen tussentijds opzeggen als daarvoor gewichtige redenen voor zijn zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Ook hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.

De overeenkomst eindigt direct

 • Als de budgethouder overlijdt.
 • Als de zorginstelling failliet is verklaard.
 • Als het zorgkantoor of uw gemeente beslist dat u geen recht meer heeft op een PGB.

Veiligheid

 • De budgethouder en de zorginstelling zorgen er samen voor dat de zorgverlener veilig kan werken.
 • De zorginstelling is aansprakelijk voor geleden schade tijdens uitvoering werkzaamheden sociale lasten.
 • De zorginstelling is verantwoordelijk als werkgever voor de afdracht van de loonbelasting en sociale lasten.

Garanties

 • De zorginstelling garandeert dat er zorgverleners voor u beschikbaar zijn, mits door onverziene zaken het anders loopt
 • De zorginstelling garandeert de kwaliteit van de hulp en de zorgverlener verricht zijn werk zoals van een redelijk handelende zorgverlener verwacht mag worden.
 • De zorginstelling legt alles schriftelijk vast, ook als de client niet wil dat Top Thuiszorg medische informatie beschikbaar krijgt
 • De zorginstelling moet indien van toepassing voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg.
 • De zorginstelling en de zorgverlener houden alles geheim wat zij weten over de budgethouder en diens gezin.
 • De zorginstelling moet er bij overdracht van werkzaamheden voor zorgen dat de benodigde gegevens beschikbaar zijn. Dit gebeurt in overleg met de budgethouder.

Medicatie beleid

 • Top Thuiszorg werkt met het Baxtersysteem van uw apotheek.
 • Uw verpleegkundige zal dit voor u aanvragen bij uw huisarts en indien gewenst u begeleiden met het gebruik van het Baxtersysteem.

Klachten

 • Indien u een klacht heeft kunt u dit persoonlijk bespreken met de cliŽnt manager.
 • U kunt ook schriftelijk een klacht indienen. Een formulier zit in uw zorgdossier.
 • In uw dossier bevindt zich de klachtenprocedure.
 • Top Thuiszorg beschikt over een klachtencommissie, waarvan de meeste leden niet in dienst zijn van Top Thuiszorg.

Registratie Incidenten

 • Indien er een incident plaats vindt, zal dit d.m.v. het formulier in uw zorgmap aan de cliŽnt manager worden gemeld. Naar aanleiding van de melding wordt er gekeken welke actie er moet worden ondernomen.
 • Het resultaat zal met u besproken worden.
 • Het voorval wordt geregistreerd.

Privacy reglement

 • Met ondertekening van deze overeenkomst, verplicht Top Thuiszorg zich te houden aan de regels gesteld in het Privacy reglement.
 • Top Thuiszorg heeft sinds mei 2018 een eigen privacy overeenkomst ( AVG ) waarin staat wat er met uw gegevens gebeurd en hoe deze beschermd worden. Deze krijgt u bij het intakegesprek

Wist u dat?

Als u graag zorg wilt onvangen via Top Thuiszorg kunt u vrijblijvend een gesprek met ons aanvragen. Onze HBO verpleegkundige komt dan bij u thuis om te kijken wat voor hulp u nodig heeft, en kan zo nodig samen met u een PGB aanvragen.

<< vorigevolgende >>